Khách hàng

Vinpearl

Thực hiện

Tháng 04 . 2021 - nay

Dự án

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP CHO VINPEARL GIAI ĐOẠN 2022-2024

Tư vấn xây dựng và triển khai Kế hoạch Truyền thông Marketing tích hợp cho toàn bộ hệ thống Vinpearl năm 2022
Image
Image
Image
Image